Pobočka Poděbrady: nám. T. G. Masaryka 616/37 290 01 Poděbrady
potadna

Novela zákoníku práce 155/2013 Sb.

Dne 1. 8. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 155/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Novela  provedla změnu v úpravě pracovního poměru na dobu určitou, a zároveň zasáhla do oblasti úpravy nepřetržitého odpočinku zaměstnance mezi dvěma směnami.

Nově mohou někteří zaměstnavatelé překročit limity stanovené zákoníkem práce pro maximální dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou i pro omezení jeho opakování. Od 1. 8. 2013 budou moci zaměstnavatelé, u nichž jsou dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, uzavřít se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou, který přesáhne zákonem stanovenou maximální dobu trvání 3 let či pracovní poměr na dobu určitou bez omezení opakovaně prodlužovat. Bližší vymezení provozních důvodů, pravidel postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou a okruhu zaměstnanců, kterých se bude postup zaměstnavatele týkat, bude muset zaměstnavatel upravit písemnou dohodou s odborovou organizací, anebo vnitřním předpisem, pokud u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí. Uvedenou změnu ocení zejména zaměstnavatelé podnikající v oborech jako je stavebnictví či zemědělství, kde bylo dosavadními zákonnými limity pro pracovní poměr na dobu určitou komplikováno najímání sezónních pracovníků.

Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 155/2013 Sb. přinesla také změnu v úpravě doby odpočinku. Ode dne 1. 8. 2013 dochází ke zkrácení nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami z dosavadních 12 hodin na současných 11 hodin. Zkrácení se však netýká zaměstnanců mladších 18 let, kde zákoník práce zachoval povinnost zaměstnavatele rozvrhovat pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem směny následující nepřetržitý odpočinek v rozsahu alespoň 12 hodin.

Napiště nám svůj dotaz

Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Scroll Effect Pro