Pobočka Poděbrady: nám. T. G. Masaryka 616/37 290 01 Poděbrady
potadna

Správní delikty právnických osob

p>Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (přehledná upravená verze).

Právnické osoby
Správní delikty právnických osob

§ 23
Správní delikty právnických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance

Pokutu až do výše 200 000 Kč lze uložit právnické osobě, která poruší povinnosti vůči příslušným odborovým orgánům, radám zaměstnanců nebo zástupcům pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající z § 18, 18a (právo zaměstnanců na informace), § 25c odst. 4 (povinnosti zaměstnavatele v konání voleb zástupců zaměstnanců) a odst. 5 (povinnost zaměstnavatele poskytnout členům volební komise, členům příslušného odborového orgánu,… pracovní volno), § 52 (hromadné propouštění) a § 250 odst. 1 (povinnosti při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů k jinému zaměstnavateli) zákoníku práce.

§ 24
Správní delikty právnických osob na úseku rovného zacházení

Pokutu až do výše 400 000 Kč lze uložit právnické osobě, která:
nezajistí rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, a odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání,
diskriminuje zaměstnance (§ 1 odst. 4 zákoníku práce),
postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že se zákonným způsobem domáhal svých práv a nároků vyplívajících z pracovněprávních vztahů,
neprojedná se zaměstnancem nebo na jeho žádost se zástupci zaměstnanců jeho stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu (§ 25c odst. 7 zákoníku práce).

§ 25
Správní delikty právnických osob na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Pokutu až do výše 300 000 Kč lze uložit právnické osobě, která poruší stanovené povinnosti při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

§ 26
Správní delikty právnických osob na úseku odměňování zaměstnanců

Pokutu až do výše 500 000 Kč lze uložit právnické osobě, která:
neposkytne zaměstnanci za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejnou mzdu nebo plat jako jinému zaměstnanci,
neposkytne zaměstnanci odměnu za pracovní pohotovost.

Pokutu až do výše 1 000 000 Kč lze uložit právnické osobě, která:
neposkytne zaměstnanci mzdu nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas,
neposkytne zaměstnanci náhradní volno za práci ve svátek nebo mzdu za práci přesčas anebo příplatek k platu za takovou práci,
poskytne zaměstnanci složku platu, kterou právní předpisy neupravují, nebo mu poskytne složku mzdy nebo platu, na kterou mu nevznikl nárok, anebo ji poskytne způsobem, který právní předpisy nedovolují,
nezajistí podmínky stanovené pro normování práce, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu.

Pokutu až do výše 2 000 000 Kč lze uložit právnické osobě, která:
neposkytne zaměstnanci mzdu nebo plat, alespoň ve výši minimální mzdy, popřípadě minimálního mzdového tarifu nebo plat ve stanovené výši,
neposkytne zaměstnanci ve stanoveném termínu mzdu nebo plat nebo některou její složku,
neposkytne zaměstnanci příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci,
neposkytne zaměstnanci příplatek k platu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,
provede ze mzdy nebo platu zaměstnance bez dohody o srážkách ze mzdy nebo platu jiné než stanovené srážky,
odmění mladistvé zaměstnance v rozporu s § 166 odst. 2 zákoníku práce,
neposkytne zaměstnanci odměnu za vykonanou práci podle dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

§ 27
Správní delikty právnických osob na úseku náhrad

Pokutu až do výše 200 000 Kč lze uložit právnické osobě, která neposkytne zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu nebo náhradu výdajů spojených s výkonem práce, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu.

§ 28
Správní delikty právnických osob na úseku pracovní doby

Pokutu až do výše 300 000 Kč lze uložit právnické osobě, která:
uplatňuje pružnou pracovní dobu, nestanoví v pracovním řádu podmínky pro její uplatňování,
započte překážky v práci na straně zaměstnance při pružné pracovní době v rozporu se zvláštním pracovním předpisem,
nepřihlédne při zařazení zaměstnanců do směn k potřebám zaměstnanců pečujících o děti,
neprojedná s příslušným odborovým orgánem nebo zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a organizaci práce v noci.


Pokutu až do výše 400 000 Kč lze uložit právnické osobě, která:
nevede evidenci pracovní doby, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,
nařídí zaměstnanci pracovní pohotovost v rozporu s § 95 zákoníku práce, kolektivní smlouvou, popřípadě se zákonem o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě,
nezajistí, aby pracovní doba zaměstnance pracujícího v noci nepřekročila stanovenou hranici, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,
nevybaví pracoviště, na kterém se pracuje v noci, prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.


Pokutu až do výše 1 000 000 Kč lze uložit právnické osobě, která:
neposkytne zaměstnancům přestávku v práci na jídlo a oddech nebo bezpečnostní přestávku,
nezajistí rozvržení pracovní doby tak, aby měl zaměstnanec stanovený nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,
nařídí zaměstnanci výkon práce ve dnech pracovního klidu v jiných než stanovených případech,
zahrne nesprávně svátky do pracovní doby,
nezajistí rozvržení pracovní doby tak, aby měl zaměstnanec stanovený nepřetržitý odpočinek v týdnu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,
vyžádá nebo umožní, aby byla práce přesčas konána nad rámec vyplývající ze zákoníku práce,
poruší zákaz zaměstnávat těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 1 rok prací přesčas,
zaměstná mladistvé zaměstnance prací v noci, nejde-li o jejich výchovu k povolání,
nezajistí, aby zaměstnanec pracující v noci byl ve stanovených případech vyšetřen lékařem.


Pokutu až do výše 2 000 000 Kč lze uložit právnické osobě, která:
nestanoví jednotlivým zaměstnancům pracovní dobu podle režimu jejich práce nebo nedodrží délku směny, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,
nezajistí splnění podmínek při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,
nestanoví začátek a konec pracovní doby a rozvrh pracovních směn,
odečte u prací, které nemohou být přerušeny, z pracovní doby dobu na jídlo a oddech,
nařídí zaměstnanci práci přesčas v rozporu s § 96 odst. 1 zákoníku práce
nařídí zaměstnanci práci přesčas ve vyšším rozsahu, než je její týdenní nebo roční rámec vyplývající ze zákoníku práce,
zaměstná mladistvé zaměstnance prací přesčas.

§ 29
Správní delikty právnických osob na úseku dovolené

Pokutu až do výše 200 000 Kč lze uložit právnické osobě, která poruší stanovené povinnosti vztahující se k délce dovolené za kalendářní rok, k dovolené za odpracované dny, k dodatkové dovolené nebo další dovolené, čerpání dovolené nebo určení jejího nástupu.

§ 30
Správní delikty právnických osob na úseku bezpečnosti práce

Pokutu až do výše 300 000 Kč lze uložit právnické osobě, která:
neplní informační povinnosti stanovenou v § 132 odst. 4 zákoníku práce,
nezajistí spolupráci osob na jednom pracovišti, aby byli kromě jejích zaměstnanců chráněni také zaměstnanci jiné osoby,
nepřizná odborový orgánům právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 136 zákoníku práce,
nepřizná zaměstnancům právo účasti na řešení otázek souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,
nezajistí na pracovištích dodržování zákazu požívat alkoholické nápoje nebo zneužívat jiné návykové látky.


Pokutu až do výše 400 000 Kč lze uložit právnické osobě, která:
nepředá vyhotovení záznamu o pracovním úrazu postiženému a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům,
nevede evidenci o pracovních úrazech ve stanoveném rozsahu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,
neohlásí pracovní úraz a nezašle záznam o něm stanoveným orgánům a institucím,
nevede evidenci fyzických osob, u nichž byla uznána nemoc z povolání.


Pokutu až do výše 1 000 000 Kč lze uložit právnické osobě, která:
nezajistí s ohledem na možné ohrožení života nebo zdraví bezpečnost fyzických osob zdržujících se s jejím vědomím na jejích pracovištích,
neposkytne bezplatně osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky nebo ochranné nápoje, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,
nevyšetří příčiny a okolnosti pracovního úrazu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,
nevyhotoví záznam o pracovním úrazu nebo nevede dokumentaci ve stanoveném rozsahu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,
neplní povinnosti týkající se pracoviště a pracovního prostředí stanovené v § 134 zákoníku práce a v nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání nástrojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
neplní povinnosti při zajištění řádného stavu používaných výrobních a pracovních prostředků a zařízení stanovené v § 134a zákoníku práce,
poruší povinnost týkající se organizace práce a pracovních postupů stanovenou v § 134e zákoníku práce, nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat, nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, a nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,
nepřizná právo odmítnout výkon práce, o níž lze mít důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje život nebo zdraví zaměstnanců, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob.


Pokutu až do výše 2 000 000 Kč lze uložit právnické osobě, která:
přenese náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na zaměstnance,
nezajistí přijetí opatření potřebných k prevenci rizik, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,
nedodrží povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce stanovené v § 133 zákoníku práce,
nesplní povinnosti udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu nebo nekontroluje jejich používání,
neumístí bezpečnostní značky nebo nezavede signály, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,
nepřijme opatření proti opakování pracovních úrazů,
zaměstná mladistvé zaměstnance pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob.

§ 31
Správní delikty právnických osob na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců

Pokutu až do výše 300 000 Kč lze uložit právnické osobě, která:
neplní povinnost vyhovět žádosti zaměstnance pečujícího o dítě mladší než 15 let, těhotné zaměstnankyně, zaměstnance, který prokázal, že převážně sám dlouhodobě pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, přestože jí v tom nebrání vážné pracovní důvody,
při zaměstnávání mladistvých zaměstnanců se neřídí lékařským posudkem.


Pokutu až do výše 500 000 Kč lze uložit právnické osobě, která:
poruší postup při vysílání těhotné zaměstnankyně, zaměstnance pečujícího o dítě, zaměstnance, který prokázal že převážně sám dlouhodobě pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu, na pracovní cestu nebo postup při přeložení stanovený v § 154 zákoníku práce,
neposkytne mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou nebo ji poskytne v rozporu s § 157 až 160 zákoníku práce,
nezabezpečí lékařské vyšetření mladistvého zaměstnance v případech stanovených v § 168 odst. 1 zákoníku práce.


Pokutu až do výše 1 000 000 Kč lze uložit právnické osobě, která:
nepřevede těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni do konce devátého měsíce po porodu nebo zaměstnankyni, která kojí, na jinou práci, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,
neposkytne přestávky ke kojení nebo je poskytne v rozporu s § 161 zákoníku práce,
zaměstná mladistvé zaměstnance nepřiměřenými pracemi v rozporu s § 165 zákoníku práce.

§ 32
Správní delikty právnických osob na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví

Pokutu až do výše 2 000 000 Kč lze uložit právnické osobě, která nezajistí, aby technická zařízení stanovená zvláštním právním předpisem, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, obsluhovaly jen zdravotně způsobilé a zvlášť odborně způsobilé fyzické osoby.

§ 33
Správní delikty právnických osob na úseku vyhrazených technických zařízení

Pokutu až do výše 1 000 000 Kč lze uložit právnické osobě, která nedodrží určenou lhůtu pro odstranění závad zjištěných při kontrole.


Pokutu až do výše 2 000 000 Kč lze uložit právnické osobě, která bez oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení provádí ve stanovených případech prohlídky, revize nebo zkoušky.


Pokutu až do výše 2 000 000 Kč, jakož i zákaz činnosti a odnětí oprávnění vydaného organizací státního odborného dozoru, lze uložit právnické osobě, která v rozsahu oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení nezajistí provedení prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném rozsahu.

§ 34
Správní delikt na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti

Pokutu až do výše 2 000 000 Kč lze uložit právnické osobě, která umožní dítěti výkon této činnosti bez povolení nebo podmínky tohoto povolení poruší.

§ 35
Společná ustanovení o přestupcích a správních deliktech právnických osob

přestupky nebo správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává inspektorát; jestliže kontrolu vykonal úřad, projednává je úřad.


Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.


Právnické osobě nelze uložit pokutu za správní delikt, byla-li jí již za totéž porušení právního předpisu uložena pokuta nebo jiná majetková sankce jiným orgánem podle zvláštního právního předpisu.

§ 36
Pří určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k jejím poměrům, k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

§ 37
Pokuty vybírá a vymáhá příslušný územní finanční orgán.
Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.


Pokuta je příjmem státního rozpočtu.

Napiště nám svůj dotaz

Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Scroll Effect Pro