Pobočka Poděbrady: nám. T. G. Masaryka 616/37 290 01 Poděbrady
potadna

Jednorázové odškodnění pozůstalých

Smyslem této náhrady je zmírnit sociální dopady, které vznikly nejbližším rodinným příslušníkům ze ztráty blízké osoby. Tato náhrada je poskytována pouze pozůstalému manželovi a nezaopatřenému dítěti ve výši 240 000 Kč a rodičům zemřelého zaměstnance, pokud s ním žili ve společné domácnosti, v úhrnné výši 240 000 Kč. Právo na jednorázové odškodnění tedy nenáleží například druhovi nebo družce zemřelého zaměstnance, přestože společně pečovali o domácnost či společně vychovávali dítě.

Úprava jednorázového odškodnění pozůstalých je odlišná od úpravy stejného institutu v občanském zákoníku. Zákoník práce přiznává některým pozůstalým po obětech pracovních úrazů nižší odškodnění a některé z okruhu pozůstalých z nároku na jednorázové odškodnění zcela vylučuje, ve srovnání s občanským zákoníkem. Domníváme se, ve světle nálezů Ústavního soudu ČR z prosince 2012 a ledna 2013, že tento stav je neudržitelný, neboť Ústavní soud ČR se přiklání ke koncepci uplatnění principu úplné náhrady škody, která nemůže být koncipována odlišně různými právními předpisy, pokud se jedná o stejný právní institut. Z tohoto důvodu doporučujeme i osobám, které zákoník práce - ve srovnání s občanským zákoníkem - nezahrnuje mezi osoby mající nárok na jednorázové odškodnění pozůstalých, aby o své nároky usilovali v soudním řízení, případně i s naší pomocí. 

Dalším možným nárokem souvisejícím s jednorázovým odškodněním pozůstalých může být nárok pozůstalých na náhradu nemajetkové újmy za zásah do práva na rodinný život, které je jako jedno ze základních lidských práv chráněno Listinou základních práv a svobod. Vzhledem k tomu, že odškodnění pozůstalých je stanoveno zákoníkem práce v paušální a lze říci, že minimální výši, je možné se soudní cestou domáhat dalšího přiměřeného odškodnění za ztrátu blízké osoby. Důvodem je skutečnost, že paušálně stanovené jednorázové odškodnění pozůstalých nemusí být přiměřené okolnostem konkrétního případu. K tomu, aby zadostiučinění v penězích za zásah do práva na ochranu osobnosti mohlo být soudem přiznáno, je však potřeba prokázat intenzitu vztahu zemřelého zaměstnance a pozůstalé osoby, která ztrátu blízkého pociťuje tak, že paušální odškodnění stanovené zákonem nemůže být přiměřené zásahu do jejího práva na rodinný život. Současně je potřeba prokázat zavinění zaměstnavatele na pracovním úrazu, jehož následkem osoba blízká zemřela. Zavinění může spočívat například jen v nedodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Vzhledem k tomu, že složitost a rozmanitost této problematiky přesahuje možnosti těchto stránek, doporučujeme, abyste si v každém jednotlivém případě vyžádali naši konzultaci. 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Napiště nám svůj dotaz

Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Scroll Effect Pro