Pobočka Poděbrady: nám. T. G. Masaryka 616/37 290 01 Poděbrady
potadna

Přehled náležitostí lékařského posudku

Formální náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti jsou upraveny zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Specifické náležitosti lékařského posudku o nemoci z povolání jsou pak dále upraveny ve vyhlášce č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání.

Náležitosti dle zákona č. 373/2011 Sb.

 • Zdravotní posudek musí být vydán nejdéle do 10 pracovních dnů od podání žádosti, v případě posudku o uznání nemoci z povolání do 30 pracovních dnů, nestanoví-li právní předpis jinak. Tato lhůta neběží do obdržení posledního potřebného podkladu pro posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu.
 • Ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba pro účel, pro který je posuzována:
   • zdravotně způsobilá,
   • zdravotně nezpůsobilá nebo
   • zdravotně způsobilá s podmínkou, případně
   • pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost, anebo
   • zda její zdravotní stav splňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byla posuzována.
 • Součástí lékařského posudku musí být poučení o možnosti podat podle § 46 odst. 1 návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. V poučení se dále uvede, v jaké lhůtě je možno návrh na přezkoumání podat, od kterého dne se tato lhůta počítá a zda má nebo nemá návrh na přezkoumání podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů odkladný účinek.

Minimální údaje v posudku dle vyhlášky č. 98/2012 Sb.

 • identifikační údaje:
  1. posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,
  2. poskytovatele, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele,
  3. lékaře, který posudek jménem poskytovatele vydal, a to jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře,
  4. pořadové číslo nebo jiné evidenční označení posudku,
 • účel vydání posudku,
 • posudkový závěr,
 • poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání,
 • datum vydání posudku,
 • datum ukončení platnosti posudku, pokud je třeba na základě zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci dle vyhlášky č. 79/2013 Sb.

 • identifikační údaje zaměstnavatele, a to:
  1. obchodní firmu nebo název a adresu sídla zaměstnavatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,
  2. adresu místa podnikání, jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného přechodného pobytu na území České republiky nad 90 dnů nebo adresu místa trvalého pobytu cizince na území České republiky nebo bydliště v cizině, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,
  3. název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec,
 • údaje o pracovním zařazení posuzované osoby, dále údaje o druhu práce, režimu práce, o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek,
 • posudkový závěr a
 • termín provedení mimořádné prohlídky, je-li takový postup důvodný.

Náležitosti lékařského posudku o nemoci z povolání vyplývající z vyhlášky č. 104/2012 Sb.

 • náležitosti podle jiného právního předpisu stanovícího náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace (viz. zákon o zdravotních službách a podmínkách jejího poskytování),
 • identifikační údaje zaměstnavatele v rozsahu:
  1. obchodní firmu nebo název a adresu sídla podnikatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je li zaměstnavatelem právnická osoba,
  2. adresu místa podnikání, jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného přechodného pobytu na území České republiky nad 90 dnů nebo adresu místa trvalého pobytu cizince na území České republiky nebo bydliště v cizině, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,
  3. název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec,

• datum:

  1. zjištění nemoci, kterým je den vyšetření, při kterém bylo poprvé prokázáno onemocnění uznané později za nemoc z povolání, a to ve stupni závažnosti poruchy, pokud je stanoven nařízením vlády,
  2. učinění závěru, že nemoc splňuje podmínky, za nichž ji nelze nadále uznat za nemoc z povolání, jde-li o ukončení nemoci z povolání, nebo
  3. učinění závěru, že nemoc nesplňuje podmínky pro uznání za nemoc z povolání,
 • označení příslušné kapitoly a položky seznamu nemocí z povolání podle nařízení vlády, jde-li o nemoc uvedenou v písmenu c) bodě 1.

Napiště nám svůj dotaz

Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Scroll Effect Pro